ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ποικιλία των πιστοποιήσεών μας αποδεικνύει τη συνεχή δέσμευσή μας στην πολιτική ποιότητας και την ασφαλή λειτουργία.
bottom cover 3 2
loading boxes to van

ΠΟΛΙΤΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣMarvifarm

Η MARVIFARM A.E. πληροί όλες τις εγχώριες και διεθνείς πιστοποιήσεις ορθής και ασφαλούς λειτουργίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Β. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΜARVIFARM, κύριος Ανδρέας Μαραγκός ως Νόμιμος Εκπρόσωπος αυτής, έχοντας πάντα σαν βασικό κανόνα την τήρηση των Νόμων που διέπουν την λειτουργία της σε όλα τα επίπεδα και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, αλλά και όλων των ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται, επηρεάζουν ή και επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα από την δραστηριότητα της, αντιμετωπίζει την ποιότητα ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του συγκεκριμένου αυτού σκοπού. Η προσέγγιση της ποιότητας είναι μία συνεχής και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της εταιρείας στον χώρο που δραστηριοποιείται. Για τους λόγους αυτούς η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001 και της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004. Η Διοίκηση της εταιρείας δηλώνει την δέσμευσή της για την ποιότητα, μέσω της Πολιτικής Ποιότητας, η οποία ανασκοπείται και τροποποιείται κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών. Μεριμνά δε για τον έλεγχο ισχύος της τακτικά σε ετήσια βάση, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη επικαιροποίησή της, όταν απαιτείται.

Η Διοίκηση της εταιρείας μέσω της Πολιτικής Ποιότητας δεσμεύεται για:

 • την συστηματική παρακολούθηση και την πιστή τήρηση Νόμων και Κανονισμών που αφορούν στην λειτουργία της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα
 • την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, σύμφωνων με τις απαιτήσεις των πελατών με στόχο την συνεχή αύξηση της ικανοποίησης τους
 • την συστηματική ενημέρωση της εταιρείας στις εξελίξεις στον χώρο που δραστηριοποιείται
 • την διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των διαδικασιών λειτουργίας της κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και προμηθευτές της
 • την συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • την εμπορία προϊόντων σε ανταγωνιστικό κόστος, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία
 • την αποτελεσματική επίλυση θεμάτων που απασχολούν τους πελάτες με άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους
 • την προσεκτική επιλογή και αξιολόγηση των προμηθευτών και λοιπών συνεργατών της
 • την ύπαρξη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού, με γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες που διασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση των εργασιών, καθώς επίσης και τη συνεχή, συστηματική και σε βάθος εκπαίδευση του ώστε να διασφαλίζεται η βελτίωση της απόδοσής του
 • την παροχή όλων των απαιτούμενων πόρων, ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, για την ορθή εκτέλεση των εργασιών
 • την δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να αναπτύσσει περαιτέρω δεξιότητες, καθήκοντα και πρωτοβουλίες
 • την ενίσχυση κάθε εσωτερικής συνεργασίας, την προώθηση κάθε μορφής εσωτερικής επικοινωνίας και την δημιουργία ομαδικού πνεύματος μεταξύ όλων των μελών της εταιρείας και σε όλα τα επίπεδα
 • την ενθάρρυνση του προσωπικού για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στον τομέα λειτουργίας του, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ποιότητας
 • την συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα ποιότητας καθώς και την εκτέλεση κάθε απαιτούμενης ενέργειας που θα συμβάλει στην συνεχή βελτίωση του Συστήματος
 • την τήρηση της εμπιστευτικότητας τόσο εντός της εταιρείας σε σχέση με το προσωπικό της, όσο και στο πλαίσιο των συνεργασιών της με πελάτες και προμηθευτές

Η MARVIFARM A.E. έχει όλες τις πιστοποιήσεις.

top wave white 1
top cover 1

X
Μετάβαση στο περιεχόμενο